Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques Moleculars Aplicades a l'Antropologia

Codi de l'assignatura: 574173

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

5

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

17.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el context del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Mostra d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, en particular, per plantejar la redacció d’una tesi doctoral en l’àrea de coneixement esmentada.

— Capacitat de formular judicis sobre aspectes de recerca o antropologia biològica aplicada, especialment dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l’Administració i de la docència.

— Capacitat d’assumir i aplicar els principis d’evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

— Capacitat d’analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les implicacions biològiques i socials. 

— Capacitat de mesurar quantitativament la diversitat biològica de la nostra espècie.

— Capacitat de dissenyar estudis sobre diversitat humana.

— Capacitat de valorar l’efecte de nous entorns sobre la salut de les poblacions humanes.

— Capacitat de redactar informes orientats a institucions o peritatges en els àmbits social, politicopoblacional i de salut pública, entre d’altres.

— Capacitat de manipular mostres humanes.

— Capacitat de fer determinacions moleculars i cromosòmiques per diagnosticar i prevenir malalties.

  

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

-- Conèixer els fonaments metodològics de les diferents tècniques aplicades a la genotipificació o seqüenciació de mostres biològiques.
— Conèixer les diferents tècniques de genotipat i seqüenciació d’utilitat en el laboratori d’antropogenètica.

— Comprendre els avantatges teòrics i pràctics de les diferents tècniques per afrontar diferents qüestions antropològiques.

  

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1 Genotipificació de SNP a baixa escala

*  SNPlex, PCR quantitativa, etc...

2. Genotipat d’SNps a gran escala

*  Bases metodològiques de les tecnologies de matrius d’SNPs (Sequenom, Genome-Wide, etc..)

3. Tècniques de seqüenciació de ADN

*  Sanger, pyrosequencing i next-generation sequencing, aplicacions en estudis Antropològics

4. Anàlisi epigenètic del Genoma

5. Pràctiques de laboratori

*  Una sessió de laboratori de molecular de cinc hores per treballar en el genotipat de SNP utilitzant Real Time PCR- TaqMan

6. Pràctiques d’ordinador

*  Una sessió de 3 hores d’ordinador en què s’utilitza programari adient per fer el post´-processament de les dades generades a pràctiques de laboratori i deixar-les preparades per l’explotació estadística.

Aquesta classe es farà en anglès

7. Seminaris

*  Sessió 1: Conferència convidada i discussió "Aplicació de metodologies de next-generation sequencing o genotipat massiu en estudis recents"

Sessió 2: Preparació de seminaris dels alumnes

8. Sortida guiada

*  Visita guiada a la Unitat de Genòmica de la Universitat Pompeu Fabra, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Classes magistrals

-Activitat tutelada: Visita a la Unitat de Genòmica

-Treball tutoritzat i activitats dirigides: Els professors guien i assessoren en la preparació dels seminaris que els alumnes preparen i dirgeixen

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Participació en les sessions de laboratori, ordinador i seminari del convidat: 20% de la nota

Prova evaluativa dels coneixements teòrics: 30% 

Exposició dels seminaris: 50% de la nota

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Molecular Methods for Evolutionary Genetics

 

  Virginie Orgogozo and Matthew V. Rockman ed. DOI https://doi.org/10.1007/978-1-61779-228-1