Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ecosistemes Fluvials: Tècniques de Mostreig i Anàlisi de la Biodiversitat

Codi de l'assignatura: 574176

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Daniel Gaspar Von Schiller Calle

Departament: Facultat de Biologia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

14

 

-  Pràctiques especials

Presencial i no presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

27

 

 

Competències que es desenvolupen

 

(CB7) Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

 

(CB9) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

(CB10) Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom.

 

(CE2) Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d’aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de manera precisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats.

 

(CE5) Saber transmetre d’una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació científica i tecnològica o de l’àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.

 

(CE6) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per participar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins la biodiversitat, en contextos interdisciplinaris i, si escau, amb una alta component de transferència de coneixement.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Entendre els patrons locals i globals de la biodiversitat fluvial.

 

Adquirir els criteris fonamentals sobre les problemàtiques de gestió i conservació de la biodiversitat en ecosistemes fluvials.

 

Conèixer les diferents accions de conservació i els diferents instruments i organitzacions implicats en la conservació de la biodiversitat fluvial.

 

Conèixer les metodologies i tècniques bàsiques per mostrejar i analitzar la diversitat de comunitats biològiques en els rius.

 

Conèixer els grups de més interès de la fauna i flora aquàtica en rius mediterranis.

 

Referits a habilitats, destreses

Obtenir dades de biodiversitat fluvial en el camp.

 

Analitzar e identificar mostres de peixos, macroinvertebrats, macròfits, macroalgues i diatomees al camp i laboratori.

 

Determinar la qualitat de l’habitat fluvial.

 

Construir, analitzar i interpretar matrius de dades biològiques.

 

Calcular índexs i descriptors de diversitat de les comunitats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ecosistemes fluvials. Característiques i comunitats.

2. Patrons locals i globals de la biodiversitat fluvial.

3. Problemàtiques relacionades amb la biodiversitat en ecosistemes fluvials.

4. Conservació i gestió de la biodiversitat i hàbitats dels ecosistemes fluvials.

5. Fauna ictiològica. Biodiversitat de peixos continentals.

6. Fauna ictiològica. Conservació i gestió de peixos continentals.

7. Tècniques d’estudi i presa de dades de camp en ecosistemes fluvials.

8. Tècniques d’identificació i anàlisi de peixos.

9. Tècniques d’identificació i anàlisi de macroinvertebrats.

10. Tècniques d’identificació i anàlisi de macròfits, macroalgues i diatomees.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia a seguir inclou activitats presencials (1), activitats tutelades (2) i activitats de aprenentatge autònom (3).

 

1. Activitats presencials (28 h)

1.1 Classes teòrica-pràctiques (6 h)

Aquestes classes desenvoluparan els conceptes bàsics del temari i inclouran les eines adients per il·lustrar l’explicació (presentacions, vídeos, etc...). El material de suport a l’assignatura estarà disponible en un dossier electrònic prèviament a la seva impartició.

Aquestes classes presencials s’impartiran en un aula de la Facultat de Biologia amb capacitat suficient per garantir les mesures de seguretat indicades pels organismes pertinents. El baix nombre de alumnes màxim de l’assignatura facilitarà la implantació de les mesures de seguretat.

Alternativament, i per tal de garantir la distància social o bé per adaptar-se a possibles escenaris futurs de confinament, s’implementarà una estratègia docent d’aula inversa. Els alumnes realitzaran el treball autònom a casa guiats pel material que penjarà el professor al aula virtual (videoclasse, lectures, qüestionaris, tasques, preparació de presentacions, etc.). El treball sincrònic amb presència de tots els estudiants i professors es farà per videoconferència amb l’eina BB Collaborate. Aquestes sessions sincròniques es faran servir per presentacions dels estudiants, discussions, debats, aclariment de dubtes, etc.


1.2 Pràctica de camp especial (8 h)

La pràctica de camp consisteix en una sortida per tal d’aplicar diferents tècniques d’estudi de les comunitats fluvials. Les pràctiques consisteixen en l’ús de tècniques de mostreig quantitatiu i qualitatiu de peixos, macroinvertebrats, macròfits, macroalgues i diatomeess. La quantificació d’una població de peixos en aigües continentals es farà utilitzant com a mètode de captura la pesca elèctrica, que implica, tant per raons metodològiques com de seguretat, la participació d’un equip mínim de tres a quatre investigadors entrenats.

Aquestes pràctiques presencials es faran garantint les mesures de seguretat indicades pels organismes pertinents. El baix nombre de alumnes màxim de l’assignatura facilitarà la implantació de les mesures de seguretat.

 

1.3 Pràctiques de laboratori (14 h)

Les pràctiques de laboratori consisteixen en varies sessions al laboratori en les quals s’aplicaran i aprendran tècniques d’identificació i anàlisi de macroinvertebrats, macròfits, macroalgues i diatomees amb les mostres obtingudes a la pràctica de camp.

Aquestes pràctiques presencials s’impartiran en un aula de la Facultat de Biologia amb capacitat suficient per garantir les mesures de seguretat indicades pels organismes pertinents. El baix nombre de alumnes màxim de l’assignatura facilitarà la implantació de les mesures de seguretat.

 

2. Activitats tutelades (20 h)

Es centraran en el plantejament i discussió de treballs sobre temàtiques proposades pels professors, que faran el seguiment de l’activitat i avaluaran les aportacions dels alumnes.

 

3. Aprenentatge autònom (27 h)

Estudi dels conceptes que s’impartiran a les classes presencials. Consulta de fonts complementàries, lectura de textos i articles proposats pel professor, consulta de pàgines web proposades pel professor. Activitats d’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’alumnat que assisteixi a totes les classes pràctiques (camp i laboratori) i al menys a un 80% de les classes teòrica-pràctiques serà avaluat en base a: 

- Assistència a les sessions teòriques i tasques associades (20%).

- Assistència i participació activa a les pràctiques i tasques associades (40%).

- Treball final de síntesi que s’haurà de lliurar en la data fixada a l’inici del curs (40%).

 

Avaluació única

L’alumnat que no assisteixi a totes les classes pràctiques (camp i laboratori) i al menys a un 80% de les classes teòrica-pràctiques serà avaluat a partir de un treball final de síntesi extens que s’haurà de lliurar en la data fixada a l’inici del curs. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alan, J.D. & Castillo, M.M. 2007. Stream ecology: the structure and function of running waters. 2nd. Edition. Springer. 451 p.  Enllaç

Aparicio E., C. Alcaraz, G. Carmona-Catot, E. García-Berthou, Q. Pou-Rovira, R. Rocaspana, M.J. Vargas & D. Vinyoles. 2016. Peixos continentals de Catalunya. Ecologia, conservació i guia d’identificació. Lynx Edicions, Barcelona. 251 p.  Enllaç

Bellinger, E.G. & Sigee, D.C. 2015. Freshwater algae: identification, enumeration and use as bioindicators. Wiley Blackwell. 275 p.  Enllaç

Collares-Pereira et al. (ed.). 2002. Conservation of freshwater fishes: options for the future. Blackwell Science. 462 p.  Enllaç

Cook, C.D.K. et al. 1974. Water plants of the world: a manual for the identification of the genera of freshwater macrophytes. The Hague: Junk. 561 p.  Enllaç

Doadrio, I. (ed.), 2001. Atlas y libro rojo de los peces continentales de España. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 364 p.  Enllaç

Elosegi, A. & Sabater, S. 2009. Conceptos y técnicas en ecología fluvial. Fundación BBVA. 444 p.  Enllaç

Versión electrónica de acceso libre  Enllaç

Hauer, F.H. & Lamberty, G. 2017. Methods in stream ecology. 3rd Edition. Academic Press. 2 volumes (362 p. & 494 p.).  Enllaç

John, D.M., B.A. Whitton, A.J. Brook. 2002. The Freshwater algal flora of the British Isles: an identification guide to freshwater and terrestrial algae. Cambridge University Press. 702 p.  Enllaç

Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat. 646 p.  Enllaç

Merrit, R.W., Cummins, K.W. & Berg, M.B. 2008. An Introduction to the aquatic insects of North America. 4th Edition. Kendall/Hunt Publishing Company. 1158 p.  Enllaç

Smol, J. & Stoermer, E. 2010. The diatoms : applications for the environmental and earth sciences. Cambridge University Press. Second edition. 667 p.  Enllaç

Tachet, H., Usseglio-Polaterra, P., Richoux, P., & Bournaud, M. 2000. Invertébrés d’eau douce systématique,biologie, écologie. CNRS Editions. 588 p.  Enllaç