Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mètodes i Tècniques en Sistemàtica i Evolució Vegetals

Codi de l'assignatura: 574177

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Concepcio Bosch Daniel

Departament: Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Pràctiques especials

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Sortida de camp

Presencial i no presencial

 

5

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom

Competències generals/transversals

CG0 - Saber integrar-se i treballar en equips d’investigació utilitzant indistintament el castellà, català o anglès

Competències específiques

CE1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context d’investigació científica, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l’evolució de la biodiversitat o en la seva conservació.

CE2 - Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d’aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de manera precisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats.

CE5 - Saber transmetre d’una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació científica i tecnològica o de l’àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els coneixements sobre les bases metodològiques de les diverses tècniques d’estudi biosistemàtic de plantes amb llavors.

— Assolir les capacitats d’aprenentatge tècnic i metodològic per manejar l’instrumental i el coneixement de les tècniques específiques de treball en nomenclatura botànica, taxonomia, florística, citogenètica, quantificació d’ADN, i biologia reproductiva de plantes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. Biosistemàtica de plantes: concepte i mètodes d’estudi. Nomenclatura botànica i biosistemàtica. Aplicació a la resolució de casos pràctics

2. Taxonomia i florística. Catalogació de la biodiversitat vegetal. Anàlisi crítica de catàlegs florístics. Ús comparat de flors

3. Tècniques en biologia de la reproducció. Morfologia floral. Biologia de la pol·linització. Sistemes reproductius. Dispersió de fruits i llavors

4. Cariologia clàssica. Tècniques d’obtenció de plaques, tincions i anàlisi del cariotip. Citogenètica molecular. Tècniques de bandatge i d’hibridació in situ fluorescent i genòmica. Aplicacions i exemples en biosistemàtica vegetal de la citogenètica

5. Quantitat d’ADN nuclear. Mètodes de quantificació. Citometria i citodensitometria. Exemples d’implicacions diverses de la mida del genoma en biosistemàtica

6. Palinologia. Diversitat pol·línica. Metodologia d’estudi en biosistemàtica. Aplicacions en ciències de la salut, de l’alimentació i forenses, i en reconstrucció de flora i vegetació del passat

7. Pràctiques

7.1. Sortida de camp

7.2. Visites al CEDOCBIV (documentació i herbaris) i CCT (citòmetre de flux)

7.3. Sessió de laboratori. Biologia de la pol·linització

7.4. Sessió de laboratori. Cariologia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes teoricopràctiques. Aproximació pràctica a partir de metodologia docent basada en la resolució de problemes en sessions de seminari, complementades amb pràctiques de laboratori i pràctiques de camp (treball en grup). Exercicis pràctics d’estudi de casos (treball autònom tutoritzat individual, presentat i debatut en grup)

 

Activitats presencials

— Classes teoricopràctiques (orientades a la resolució de problemes): sessions monogràfiques per a cadascuna de les tècniques del programa (2 h × 6 = 12 h).

— Seminaris: sessió de presentació i debat dels treballs tutelats (2 h).

— Classes pràctiques (camp, visites, laboratori)

• Una sortida de camp de mitja jornada (5 h, dos professors)

• Visites als Centres Científics Tecnològics de la UB i al Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CRAI) (2 h)

• Dues sessions de pràctiques de laboratori (2 h × 2 = 4 h)
 

Activitats tutelades

Treball individual de l’estudiant sota la tutoria d’un professor, on s’aborda, a partir d’informació bibliogràfica i del criteri de l’alumne, l’aplicació de les tècniques biosistemàtiques a la resolució d’un cas pràctic de la matèria. Presentació oral del treball i debat amb el grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Criteris: s’avaluen els coneixements assolits, el grau d’aprofitament i l’interès demostrat en el seguiment del curs.

— Sistemes: assistència a les sessions presencials (seminaris, sortides i treball de camp i resolució d’exercicis de seguiment). Preparació d’un treball individual amb l’aplicació de les tècniques biosistemàtiques a la resolució d’un problema específic. El tema del treball s’acorda entre els estudiants i el professorat en cada cas i inclou la tutoria d’un professor per a cada estudiant.

— Ponderació: assistència a les sessions presencials i seguiment del curs (20 %), treball tutoritzat (40 %) i exposició i defensa del treball (40 %).

 

Avaluació única

Examen final amb dues parts: avaluació de coneixements sobre aspectes metodològics i tècnics del contingut del programa (50 %) i resolució d’un cas pràctic (50 %).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BESSE, P. (ed.) 2020. Molecular plant taxonomy. Methods and protocols. New York, Springer, 2nd ed.  Enllaç

BRICKELL, C.D., ALEXANDER, C., DAVID, J.C., HETTERSCHEID, W.L.A., LESLIE, A.C., MALECOT, V., XIAOBAI JIN & CUBEY, J.J . 2004. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. Scripta Horticulturae 10.  Enllaç

COYLE, H.M. 2004. Forensic Botany: Principles and Applications to Criminal Casework.  CRC Press, New York.  Enllaç

CUTLER, D.F., BOTHA, T. & STEVENSON, D.W. 2007. Plant Anatomy: An Applied Approach. Wiley, New York.  Enllaç

DAFNI, A., KEVAN, P. & HUSBAND, B. 2005. Practical pollination biology. Enviroquest, Cambridge, Canada.  Enllaç

DICKISON, W.C. 2000. Integrative Plant Anatomy. Elsevier, New York.  Enllaç

DOLEZEL, J. GREILHUBER, J., SUDA, J. (eds.) 2007. Flow cytometry with plant cells. Analysis of genes, chromosomes and genomes. Weinheim, Wiley-VCH.  Enllaç

DURFORT, M. 2006. Iniciació a les tècniques histològiques vegetals i animals i nota sobre les tècniques de transparentat. Monografies de les Seccions de Ciències, 18. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.  Enllaç

GREGORY, T.R. (ed.) 2005. The evolution of the genome. Amsterdam, Elsevier.  Enllaç

HALBRITTER, H., ULRICH, S., GRÍMSSON, F., WEBER, M., ZETTER, R., HESSE, M., BUCHNER, R., SVOJTKA, M., FROSCH-RADIVO, A. 2018. Illustrated polllen terminology. New York, Springer.  Enllaç

JULIÀ, M.A., MARTÍN, J., RIERA, C. 2003. Diccionari de Palinologia. Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona.  Enllaç

KEARNS, C.A. & D.W. INOUYE. 1993. Techniques for pollination in biologists. Univ. Press of Colorado, Niwot.  Enllaç

LACADENA, J.R. 1996. Citogenética. Editorial Complutense, S. A., Madrid.  Enllaç

LEITCH, I.J., GREILHUBER, J., DOLEŽEL, J., WENDEL, J.F. 2013. Plant genome diversity. Volume 2: Physical structure, behaviour and evolution of plant genomes. Wien, Sprenger Verlag.

LIEHR, T. (ed.), 2009, Fluorescence in situ hybridization (FISH). Application guide. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.  Enllaç

PUERTAS, M.J., NARANJO, T. (eds.) 2008. Reviews in plant cytogenetics. Basel, Karger.

SHARMA, A., SEN, S. 2002. Chromosome Botany. Enfield & Plymouth, Science Publishers.  Enllaç

SUMNER, A.T. 2003. Chromosomes: organization and function. Oxford, Blackwell Science Ltd.  Enllaç

Pàgina web

Plant Anatomy – Kew Botanical Gardens   Enllaç

Micrographs of plant cells and tissues – J.D. Mauseth, Texas University  Enllaç

International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code)  Enllaç

The PhyloCode (current daft)   Enllaç