Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Promoció de la Salut i la Recerca des de la Perspectiva Comunitària

Codi de l'assignatura: 574321

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Margarita Pla Consuegra

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Professorat: 

Joan J. Paredes i Carbonell (Especialista en Medicina Familiar i Comunitària, Doctor i Màster en Salut Pública. Departament de Salut de la Ribera (Alzira, València)

Viola Cassetti*, antropòloga, Màster Europeu en Salut Pública (EuroPubHealth), PhD candidate. ScHARR (School of Health And Related Research) - University of Sheffield (Sheffield, UK)

Ana Ocaña*, infermera Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària. Centre de Salut Pública de Gandia (Gandia, València).

*Grup PACAP de la Comunitat Valenciana

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals

 • Capacitat per utilitzar el potencial investigador òptim en les cures en els diferents nivells assistencials, la gestió i la docència.
 • Capacitat per adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes que es produeixen en entorns nous o poc coneguts, dintre de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àmbit d’estudi.
 • Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.


 

Específiques
 • Capacitat per fer comunicacions científiques orals i escrites de forma efectiva per difondre tant els projectes d’investigació infermera com els resultats, en els àmbits comunitaris, acadèmics, clínics, de la industria o divulgatius.
 • Capacitat per reconèixer la potencialitat de les noves tecnologies aplicades a l’educació i la investigació per generar informació útil per al desenvolupament de la professió infermera.


*Observacions: En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en aquestes competències i en el temari de l’assignatura

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Identificar els principis i estratègies de la promoció de la salut des de la perspectiva de la infermeria en serveis d’atenció a la salut i la salut pública.
 • Conèixer les bases metodològiques de la recerca en promoció per a la salut des de la perspectiva comunitària.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Adquirir habilitats en el disseny de projectes d’investigació en promoció per a la salut en els contextos comunitaris.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Expressar capacitat de reflexió crítica i respectuosa.
 • Mostrar una actitud activa, autònoma i col·laborativa en el procés d’aprenentatge.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments teòrics i metodològics de la promoció de la salut

*  

 • Estratègies d’acció de la promoció de la salut: polítiques de salut, entorns promotors, acció comunitària, desenvolupament d’habilitats (educació per a la salut a escala grupal) i reorientació del serveis
 • Participació ciutadana per promoure la salut i reduir desigualtats
 • Etapes de l’acció comunitària i rol de la infermeria (en atenció primària i hospitalària, en salut pública i/o en centre d’investigació): grup promotor, anàlisi de necessitats i identificació d’actius, priorització, disseny d’acció i avaluació

2. Recerca aplicada a la promoció de la salut des de la perspectiva comuna

*  

 • L’anàlisi de la situació de salut: identificació de necessitats, mapa d’actius i priorització
 • Tècniques participatives per a la investigació en contextos grupals i comunitaris
 • La investigació avaluativa aplicada a les accions comunitàries
 • Exemples de recerca basada en la comunitat: la investigació-acció participativa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Exposicions dialogades. Aquestes classes també es faran mitjançant BB Collaborate amb connexió sincrònica i restaran gravades per afavorir la visualització asincrònica per part dels estudiants que no hi hagin pogut accedir en directe.
— Vídeos explicatius de la part teòrica i teoricopràctica.
— Guies de lectura i comentaris de textos.
— Tutories per grup i individuals. Tenen un caràcter formatiu, amb la finalitat de reforçar coneixements i habilitats mitjançant BB Collaborative, Fòrum i debats virtuals i/o treball en grup amb Teams.
— Sessions interactives i pràctiques amb format taller.

   

   

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

   

  Realització d’un treball individual d’aplicació de la metodologia fotoveu (photovoice). Es puntuarà de 0 a 10 i suposarà un 40 % de la nota final de l’assignatura.

  Realització d’un treball de recerca d’una experiència de salut comunitària i aplicabilitat del que s’ha aprés a l’assignatura. Es puntua de 0 a 10 i suposarà un 60 % de la nota final de l’assignatura. El treball es pot fer en parelles o en grups d’un màxim de tres persones.

  Per aprovar l’assignatura la puntuació mínima ha de ser igual o superior a 5 punts en els dos treballs.

  Reavaluació

  Prova escrita basada en la resposta a cinc qüestions sobre un cas pràctic dels continguts desenvolupats a l’assignatura.

  La prova escrita es puntua de 0 a 10. Per aprovar l’assignatura la puntuació mínima ha de ser igual o superior a 5 punts.

   

  Avaluació única

  L’activitat d’avaluació única consisteix en una prova escrita basada en la resposta a cinc qüestions sobre un cas pràctic dels continguts desenvolupats a l’assignatura.

  La prova escrita es puntua de 0 a 10. Per aprovar l’assignatura la puntuació mínima ha de ser igual o superior a 5 punts.

  Reavaluació

  Prova escrita basada en la resposta a cinc qüestions sobre un cas pràctic dels continguts desenvolupats a l’assignatura.

  La prova escrita es puntua de 0 a 10. Per aprovar l’assignatura la puntuació mínima ha de ser igual o superior a 5 punts.

   

   

  Fonts d'informació bàsica

  Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

  Llibre

  Colomer C, Álvarez-Dardet C (editores). Promoción de salud y cambio social. Masson: Barcelona; 2001.

  Rootman I, Goodstadt M, Hyndman B, McQueen DV, Potvin L, Springett J, Ziglio E (editores). Evaluación en promoción de la salud, principios y perspectivas. OPS: Washington; 2007.

  Carmona M, Rebollo O. Guia operativa de acció comunitària. Ajuntament de Barcelona: Barcelona; 2009.

  Conselleria de Sanitat Universal i SalutPública. Caja de herramientas. Serie Guías XarxaSalut, nº 3. Generalitat Valenciana: València; 2018.Disponible en:http://www.alianzasaludcomunitaria.org/wp-content/uploads/2019/02/XarxaSalut_3.pdf

  IGOP/UAB, Rebollo Izquierdo O, Morales E et al. Guía Operativa de Evaluación de Acción Comunitaria. IGOP/UAB - Ayuntamiento de Barcelona: Barcelona; 2016.

  Sastre M, Benedé CB. Orientación comunitaria: hacer y no hacer en Atención Primaria. PACAP SEMFyC: Barcelona; 2018. Disponible en: http://e-documentossemfyc.es/orientacion-comunitaria-hacer-y-no-hacer-en-atencion-primaria/

  Cassetti V, Paredes-Carbonell JJ, López Ruiz V, García  AM, Salamanca P. Evidencia sobre la participación comunitaria en salud en el contexto español: reflexiones y propuestas. Informe SESPAS 2018. Gac Sanit. 2018; 32(S1): 41–7. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.07.008

  Cassetti V, Paredes-Carbonell JJ. La teoría del cambio: una herramienta para la planificación y evaluación participativa en salud comunitaria. Gac Sanit. 2019.     https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911119301591?via%3Dihub

  Cofiño R, Aviñó D, Benedé CB, Botello B, Cubillo J, Morgan A, et al. Promoción de la salud basada en activos: ¿cómo trabajar con esta perspectiva en intervenciones locales? Gac Sanit. 2016; 30:93-8.

  Diez E, López-Medina MJ, Pérez-Giménez A. La evaluación en el ámbito comunitario. Comunidad. 2017; 19: 9. Disponible en: https://comunidadsemfyc.es/la-evaluacion-en-el-ambito-comunitario/

  Díez J, Conde P, Sandin M, Urtasun M, López R, Carrero JL, Gittelsohn J, Franco M. Understanding the local food environment: A participatory photovoice Project in a low-income area in Madrid, Spain. Health & Place, 2017; 43:95-103.

  Paredes-Carbonell JJ, Cassetti V (cords.). Participació comunitària en salut. Viure en Salut. 2019; 115: 2. Disponible en: http://www.sp.san.gva.es/biblioteca/publicacion_dgsp.jsp?cod_pub_ran=948023424

  Wang C, Burris MA.Photovoice: concept, methodology, and use for participatory needs assessment. Health Education and Behavior. 1997; 24 .369-87.

  Photovoice Villaverde: Un estudio participativo sobre la alimentación a través de la fotografía. Fotolibro disponible en: https://hhhproject.eu/hhh-sub-studies/photovoice/photovoice-publications/

  Estudio Fotovoz sobre la alimentación en Villaverde (Madrid). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zzECcbE7OV8&t=26s

  Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

  Fotovoz Bilbao: Un estudio participativo sobre los entornos alimentarios. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9RzVr0z9un4

  Convivir con esquizofrenia. Fotovoz con Escuela de Familias AMAFE. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=QpFp9aDX5kA&t=232s

  Article

  Aviñó D, López M, Paredes-Carbonell JJ. Cómo poner en marcha un proceso de investigación-acción participativa en promoción de la salud. Comunidad. 2016; 18(3): 10. Disponible en: https://comunidadsemfyc.es/como-poner-en-marcha-un-proceso-de-investigacion-accion-participativa-en-promocion-de-la-salud/

  Text electrònic

  Qualitative Methods in Evaluation Research, ARCADE - EC Programme (2015). [curso online]. Disponible en:  http://courses.arcade-project.org/mod/page/view.php?id=444

  Caja de herramientas comunitarias: https://ctb.ku.edu/es