Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Resolució de Problemes de Salut Complexos a través de l'Anàlisi de Xarxes Socials

Codi de l'assignatura: 574322

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Margarita Pla Consuegra

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Professorat: Ignacio Elipidio Domínguez i Rosy Lázaro

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

22

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

BÀSIQUES
CB6 - Capacitat per adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, molt sovint en un context d’investigació.

CB7 - Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes, en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat a l’hora de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

GENERALS

CG1 – Capacitat d’utilitzar el potencial investigador òptim en les cures, gestió i docència.

CG2 - Capacitat per aplicar les teories i els principis que guien la investigació en la pràctica investigadora.

CG3 - Capacitat per demostrar coneixements en metodologia de la investigació que els permetin desenvolupar treballs científics, des de la pregunta o hipòtesi d’investigació fins a la publicació dels resultats.

CG4 - Capacitat per aplicar les eines necessàries per elaborar un projecte d’investigació que permeti als postgraduats participar en les diferents convocatòries nacionals i internacionals en les quals es finança la investigació en salut.

CG5 – Capacitat per adquirir coneixements acadèmics que permeti als professionals investigar en aspectues relacionats amb el gènere i la diversitat social i cultural, de la població receptora de l’atenció respectuosa amb els principis de l’ètica.

CG6 – Capacitat per utilitzar i gestionar recursos (documentals, informàtics, audiovisuals, etc.) per fer estudis d’investigació multidisciplinaris.

CG8 - Capacitat per utilitzar i aplicar el pensament crític i reflexiu en el context de les cures infermeres, específicament en l’ús del llenguatge no sexista.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 CE1 - Capacitat per concebre i dissenyar un procés d’investigació en cures infermeres amb rigor científic.

CE2 – Capacitat per triar i aplicar la metodologia d’investigació més adequada, qualitativa o quantitativa, en funció de la pregunta d’investigació plantejada a l’àmbit infermer.

CE6 - Capacitat per interpretar, analitzar i utilitzar literatura científica, i informes sobre resultats de recerca infermera.

CE11 - Capacitat per utilitzar les tècniques, instruments i mètodes per detectar i analitzar necessitats en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

CE12 - Capacitat per aplicar la pràctica basada en l’evidència científica en les cures de salut.

CE13 – Capacitat per comprendre el sentit ètic que ha d’impregnar les reflexions i les interpretacions dels problemes que sorgeixen en la investigació amb éssers humans, valorant aspectes de la genètica humana entre d’altres.

CE14 – Capacitat per deliberar i argumentar en el context de la investigació infermera.

*Observacions: En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en aquestes competències i en el temari de l’assignatura

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer i comprendre la rellevància, pertinència i fiabilitat dels descriptors dels problemes de salut complexos.
 • Conèixer i descriure els actors socials que intervenen en els problemes de salut complexos i les seves relacions.
 • Conèixer les eines i instruments de l’anàlisi de xarxes socials aplicada a intervencions comunitàries.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Analitzar i interpretar críticament la rellevància, pertinència i fiabilitat dels descriptors dels problemes de salut complexos.
 • Aplicar les eines i instruments pertinents per analitzar els problemes de salut complexos.
 • Aplicar les eines i instruments adients per a l’anàlisi de xarxes aplicat a les intervencions comunitàries.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Expressar capacitat de reflexió crítica i respectuosa.
 • Mostrar una actitud activa, autònoma i col·laborativa en el procés d’aprenentatge.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Descriptors dels problemes de salut complexos

*  

 • Concepte de problema de salut complex
 • Qui i com es defineixen
 • Rellevància i impacte
 • Descriptors utilitzats des de racionalitats oposades

2. Els actors en la definició i intervenció de problemes de salut

*  

 • Concepte d’actor social
 • Mapa i relacions d’actors: institucionals, mercat, ciutadans
 • Identificació d’informacions i dades circulants sobre problemes de salut des de la perspectiva dels diferents actors

3. Anàlisi de xarxes socials (ARS)

*  

 • Principis bàsics de l’anàlisi de xarxes socials. Tipus i perspectives
 • L’anàlisi de xarxes des de la perspectiva egocèntrica.
 • Eines i instruments per aplicar l’anàlisi de xarxes. Exemplificacions
 • Utilització de programes específics per l’anàlisi de xarxes: UCINET

4. Aplicació: anàlisi de xarxes en la intervenció comunitària

*  

 • Usos de l’anàlisi de xarxes en la intervenció comunitària
 • Anàlisi de casos

5. Intervenció comunitària des de la perspectiva ARS

*  

 • Elecció i anàlisi d’un problema complex de salut comunitària
 • Proposta d’intervenció des de la perspectiva d’una anàlisi de xarxes (programa UCINET)
 • Aportacions i noves visions de l’anàlisi de xarxes a la salut comunitària


 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions expositives, explicatives i demostratives dels continguts per explicar els conceptes bàsics necessaris per a la comprensió de la matèria.

Pràctiques d’ordinador utilitzant el programa informàtic UCINET.

Tutorització per grups. Sessions de seguiment i orientació en grup per a la preparació del treballs i activitats per desenvolupar en els seminaris que afavoreixen el procés de aprenentatge.

Seminaris específics per a la preparació i anàlisis de casos.

*Observacions: Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

- Treball de reflexió i participació a l’aula a partir de dinàmiques establertes (20 %)

- Elaboració d’un treball de grup (30 %) i exposició a classe (10 %).

- Anàlisi, síntesi i interpretació d’un article o recurs documental rellevant a partir d’un guió de lectura. Individual (20 %)

- Avaluació de coneixements amb test de resposta múltiple a propòsit d’un cas pràctic (20 %)

*Observacions: Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

Avaluació única

- Elaboració d’un treball (40%) i exposició oral (10%) a partir d’un cas.

- Avaluació de coneixements amb test de resposta múltiple a propòsit d’un cas pràctic (50%)

*Observacions: Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Wassermann, Stanley; Faust, Katherine (1994). Social network analysis: methods and applications. Collection Structural Analysis in the Social Sciences; 8. Cambridge: Cambridge University Press.

Rodríguez, JA (2005). Análisis estructural y de redes. 2a ed. Colección Cuadernos Metodológicos; 16. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Hanneman, Robert A. and Mark Riddle.  2005.  Introduction to social network methods.  Riverside, CA: University of California, Riverside.

Ferrer,V., Medina, J. y Lloret, C. (2003) Complejidad en enfermería. Profesión, Gestión, Formación. Bcn: Laertes

Morin,E. (1980) Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa

Wagensberg, J. (2003) Ideas sobre la complejidad del mundo. BCN: Tusquets

Barrat, M. Barthélemy, A. Vespignani, Dynamical Processes on Complex Networks, Cambridge, 2008.

Text electrònic

Rev. salud pública, Volumen 21, Número 1, p. 109-114, 2019. ISSN electrónico 2539-3596. ISSN impreso 0124-0064. https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/68530/73000

 

materials d’autoformació (UAB)  Enllaç
Revista Hispana para el Análisis de Redes  Enllaç

Maya Jariego, Isidro. «7 usos del análisis de redes en la intervención comunitaria». Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales, [en línea], 2016, Vol. 27, n.º 2, pp. 1-10, https://www.raco.cat/index.php/Redes/article/view/v27-n2-mayajariego [Consulta: 14-07-2020].