Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Debats del Mˇn Contemporani

Codi de l'assignatura: 574656

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Alberto Ghanime Rodriguez

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

24

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

3

 

-  PrÓctiques amb documents

Presencial

 

6

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

3

 

(El seminari es realitzarÓ durant l horari establert de l?assignatura en un dels espais de la facultat de Geografia i Hist˛ria de la UB)

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge aut˛nom

41

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals:
CG1 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

CG2 - Que els estudiants tinguin aptitud per a usar les noves tecnologies de la comunicació en l’aprenentatge, comprensió i assimilació dels continguts docents (teòrics i pràctics) del Màster, així com en l’obtenció d’informació rellevant relativa a l’especificitat de cada matèria i la recerca.

CG3: Que els estudiants siguin capaços de respectar la pluralitat d’enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat del treball dels altres.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 – Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

 

Competències específiques

CE1 - Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, sobre la base d’una informació plural.

CE4 - Comparar i valorar els diferents enfocaments metodològics i com els seus resultats determinen les tendències historiogràfiques relacionades amb els estudis de l’Edat Contemporània i el Món Actual.

CE9 - Descriure i valorar els discursos historiogràfics contemporanis per a relacionar-los amb la modernització, la subjectivitat i la globalització.

CE11 - Valorar i reconèixer les eines metodològiques de la disciplina que són necessàries per a analitzar els sistemes internacionals des del segle XVIII fins a l’actualitat.

CE12 - Identificar i argumentar quins són els principals corrents interpretatives sobre la història dels processos de construcció nacional i de nacionalització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu d’aquesta assignatura és abordar el sorgiment del món contemporani i aprofundir en aquells aspectes que l’han definit. A partir de la reflexió sobre la Il·lustració, el liberalisme, el romanticisme, els nacionalismes, la democràcia, els totalitarismes i la globalització es considerarà com la historiografia ha anat analitzant alhora que definint aquests conceptes, i com tot això ho ha realitzat a partir d’un ric i conflictiu debat historiogràfic. Aquesta aproximació ha de permetre mostrar el caràcter complex dels processos històrics i de les relacions establertes entre aquests i les anàlisis historiogràfiques que els han considerat.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. El perÝode contemporani: concepte, cronologies i problemes de la contemporane´tat.

2. La modernitzaciˇ: IlĚlustraciˇ, crisi de l’Antic RŔgim i reacciˇ romÓntica.

3. Models de creixement econ˛mic i les seves conseqŘŔncies.

4. Crisi, democrÓcia i totalitarismes.

5. Noves perspectives: la hist˛ria global

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Classes magistrals
 • Classes expositives
 • Conferències
 • Treball en grup
 • Treball escrit
 • Seminaris
 • Activitats d’aplicació
 • Aprenentatge basat en problemes

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 1. Elaboració i lliurament per escrit de dos exercicis ..................................................................................................... 50%
  1. Descripció, anàlisi i comentari d’un capítol de llibre, d’un article, d’un document, etc....................................................................................... 25%.
  2. Descripció, anàlisi i comentari d’un capítol de llibre, d’un article, d’un document, etc........................................................................................ 25%.
 2. Elaboració i lliurament d’un treball final sobre un tema o una qüestió plantejada durant el curs (emmarcat/da dins d’un dels blocs temàtics de l’assignatura) ...................................................................................................................... 35%
 3. Presentació oral del treball final ....................................................................................................................................... 15%

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumne que desitgi acollir-se a aquesta modalitat ho ha de SOL·LICITAR seguint el procediment ordinari de la Facultat i dins del calendari establert.

Per superar l’avaluació única l’alumne haurà de fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura (desenvolupar un tema, respondre preguntes i comentar un document). A més a més, haurà de lliurar tots els treballs encarregats durant el curs.

REAVALUACIÓ

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única (suspesos i no presentats). El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per a les assignatures del primer quadrimestre i el mes de juliol per les assignatures del segon quadrimestre.

D’acord amb la normativa de la UB, tots els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, podem optar a la reavaluació.

Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre tot el contingut de l’assignatura.

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 • AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio, La historiografía en el siglo XX: historia e historiadores entre 1848 y ¿2025?, Barcelona, Montesino, 2004.
 • ÁLVAREZ JUNCO, José, Dioses útiles. Naciones y nacionalismos, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2016.
 • BILLING, Michael, Nacionalisme banal, Ctarroja-València, Afers, 2006.
 • BOBBIO, Norberto, Liberalismo y democracia, Mèxic, FCE, 1989.
 • CABANEL, Patrick, La question nationales au XIXe siècle, París, La Découverte, 2015.
 • HOBSBAWN, Eric, Historia del siglo XX :1914-1991, Barcelona, Crítica, 2000.
 • HOBSBAWM, Eric, Años interesantes. Una vida en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2002.
 • HOBSBAWM, E.J., L a era de la revolución (1789-1848), Barcelona, Labor, 1991.
 • HOBSBAWM, E.J., L a era del capitalismo (1848-1875), Barcelona, Labor, 1989.
 • HOBSBAWM, E. J., La era del imperio (18751914), Barcelona, Labor, 1989.
 • FONTANA, Josep, L’oficid’historiador, Girona, Documenta Universtària, 2010.
 • FONTANA, Josep, Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, Barcelona, Pasado y Presente, 2011.
 • JUDT, Tony, Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, 2006.
 • JUDT, Tony, Pensar el segle XX, Barcelona, La Magrana, 2012
 • LUKACS, John, Historia mínima del Siglo XX, Madrid, Turner, 2014.
 • MACRY, Paolo, La sociedad contemporánea, Barcelona, Ariel, 1997.
 • VILLANI, Pasquale, La edad contemporánea, 1800-1914, Barcelona, Ariel, 1996.
 • VILLARES, Ramón i BAHAMONDE, Ángel, El mundo contemporáneo, Madrid, Taurus, 2012.

Biblioteca de la Facultat de Geografia i Hist˛ria (UB)  Enlla├ž
Biblioteca de Catalunya  Enlla├ž
Biblioteca Nacional de Espa˝a  Enlla├ž
Casa de l'Ardiaca  Enlla├ž