Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de MÓster

Codi de l'assignatura: 574658

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Victor Gavin Munte

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 15

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 375

 

Treball tutelat/dirigit

56

Aprenentatge aut˛nom

319

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals:
CG1 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

CG2 - Que els estudiants tinguin aptitud per a usar les noves tecnologies de la comunicació en l’aprenentatge, comprensió i assimilació dels continguts docents (teòrics i pràctics) del Màster, així com en l’obtenció d’informació rellevant relativa a l’especificitat de cada matèria i la recerca

CG3 - Que els estudiants siguin capaços de respectar la pluralitat d’enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat del treball dels altres.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

 

Específiques:
CE1 - Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, sobre la base d’una informació plural.

CE2 - Capacitat d’identificar i classificar els principals camps de treball i perspectives pròpies de la recerca en Història Contemporània.

CE3 - Capacitat d’integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l’àmbit de la història contemporània.

CE4 - Comparar i valorar els diferents enfocaments metodològics i com els seus resultats determinen les tendències historiogràfiques relacionades amb els estudis de l’Edat Contemporània i el Món Actual.

CE5 - Descriure, planificar i estructurar els procediments (debat acadèmic, Hipòtesi, metodologia, anàlisi de fonts, resultats i conclusions) que permetin projectar una recerca doctoral en l’àmbit de la Història Contemporània i que permetin, en el futur, realitzar una tesi doctoral i/o recerca des d’una perspectiva històrica.

CE6 - Classificar i identificar les diferents fonts històriques, valorar-les i localitzar-les en els arxius, centres de documentació o webs especialitzades.

CE7 - Desenvolupar estats de la qüestió actualitzats que li permetin arribar a una anàlisi històrica en profunditat.

CE8 - Interrelacionar la història contemporània amb la història més actual, i la història local i regional amb els processos transnacionals i les perspectives interpretatives d’història global.

CE9 - Descriure i valorar els discursos historiogràfics contemporanis per a relacionar-los amb la modernització, la subjectivitat i la globalització.

CE10 - Formular de forma argumentada una tipologia dels conflictes en relació als espais nacionals i internacionals.

CE11 - Valorar i reconèixer les eines metodològiques de la disciplina que són necessàries per a analitzar els sistemes internacionals des del segle XVIII fins a l’actualitat.

CE12 - Identificar i argumentar quins són els principals corrents interpretatives sobre la història dels processos de construcció nacional i de nacionalització.

CE13 - Descriure, comparar i relacionar els processos polítics, socials, econòmics i culturals que es produeixen espais locals, nacionals, transnacionals i globals amb la finalitat de formular interpretacions que posin en relleu la interacció d’aquests espais.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Amb la redacció del Treball Final de Màster l’alumne posarà en joc els coneixements i competències adquirits al llarg del màster. Superant aquesta assignatura, l’estudiant aconsegueix els següents resultats:

-     És capaç de buscar informació i tractar-la selectivament.

-     Sap desenvolupar criteris per a la definició dels objectius d’una recerca.

-     Sap planificar el treball per a la millor consecució dels objectius fixats i l’optimització del temps.

-     Utilitza les tècniques i metodologies rellevants per a la realització d’un projecte concret de recerca i sap discernir els avantatges i inconvenients que presenta cadascuna d’elles per a aquest projecte.

-     Sap integrar coneixements i analitzar i contrastar resultats.

-     Valora l’orientació rebuda per a la planificació i realització del treball, fomentant el diàleg, l’esperit crític i la capacitat d’integració, si així es requereix, en un equip de treball.

-     És capaç de respondre davant situacions imprevistes i sap reorientar una recerca en cas necessari.

-     Utilitza les tècniques i metodologies rellevants per a la realització d’un projecte aplicat.

-     Domina els elements formals i propis de l’escriptura acadèmica.

-     Té la capacitat de formular preguntes rellevants i donar-los resposta a partir de l’examen d’informacions de tipus divers segons els requeriments del projecte, i la d’utilitzar marcs teòrics i conceptua’ls interdisciplinaris.

-     L’estudiant ha adquirit la capacitat per a continuar aprenent en nivells avançats de manera autònoma.

-     L’estudiant demostrarà un ús inclusiu i no sexista del llenguatge en el treball escrit i en la seva presentació oral.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Continguts 1

*  El TFM constitueix un element clau del currículum de l’alumne. Té com a propòsit valorar i complementar la formació de l’estudiant amb el desenvolupament d’un estudi/recerca que permeti aplicar i complementar els coneixements adquirits i comprovar que els alumnes han desenvolupat les competències que es proposa el Màster. Aquest últim objectiu es considera estratègic ja que serà especialment l’adquisició de les competències el que assegurarà la capacitació dels alumnes per al desenvolupament, si ho desitgen, d’una futura carrera investigadora.

 

El resultat que es busca al final del Treball Final de Màster és que l’alumne sigui capaç de produir un treball original, que es plantegi preguntes fonamentals i que, com a resultat de l’anàlisi del material utilitzat, sigui capaç de transmetre una reflexió coherent i crítica. El TFM ha de concretar-se:

 

a)  en un assaig acadèmic o estat de la qüestió sobre un assumpte rellevant de la matèria tractada, utilitzant fonts i bibliografia actualitzada i prenent en consideració els debats acadèmics en curs.

b)  en una anàlisi crítica d’un període o temàtica històrica; en un estudi de cas, a partir de fonts primàries o d’una altra naturalesa resultat de la recollida de dades originals i la seva contextualització soci-històrica

c)   en una anàlisi comparativa, prenent com a referència contextos diferenciats.

2. Continguts 2

*  La redacció del TFM representa l’etapa final d’un procés de formació i d’inici de la recerca; per tant, ha de contenir i es valorarà:

a)  reflexió sobre el problema que es tractarà, el plantejament de la(s) pregunta(s) de recerca i la familiarització amb les obres més importants escrites entorn d’ell.

b)  recopilació de material (obres, documentació, testimoniatges històrics, etc.) i el processament de la informació que conté

c)   disseny de l’estructura del treball i la redacció de la recerca.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les metodologies docents i els sistemes d’avaluació del TFM  són comuns en totes dues modalitats:

-     L’alumne serà tutelat per un professor (de manera presencial o en línia, segons la modalitat), presentarà el treball per escrit, i el defensarà de manera oral davant una comissió avaluadora.

-     - La defensa oral podrà fer-se de manera presencial en les instal·lacions de la Universitat de Barcelona o bé a través de videoconferència. En tots dos casos, es facilitarà l’exposició directa per part de l’alumne i el debat amb el tribunal, característiques imprescindibles per a constatar fefaentment l’autoria del TFM, i comprovar l’elaboració i resultats del treball presentat.

-     Es realitzarà durant el segon semestre del curs acadèmic. Els terminis de lliurament i avaluació seran establerts per la Comissió Coordinadora del màster.

-     - El treball tindrà caràcter d’introducció a la recerca, amb el desenvolupament d’un projecte original i inèdit, que serà presentat per escrit i defensat davant un tribunal avaluador.

-     - La Comissió Coordinadora del Màster establirà les àrees temàtiques en les quals han d’inserir-se els treballs TFM. Els alumnes podran triar lliurement un tema, sempre que aquest pugui incloure’s dins de les àrees proposades.

-     La Comissió coordinadora designarà a cada alumne/a un tutor/a, d’acord amb el tema proposat.

-     El tutor/a guiarà a l’alumne en la realització del treball, establirà reunions periòdiques i presentarà, per escrit i de manera confidencial, un informe al Tribunal que ha d’avaluar el TFM.

-     L’alumne/a no podrà presentar el TFM sense el vistiplau del tutor/a.

-     Els membres del Tribunal avaluador del TFM seran designats per la Comissió coordinadora del màster.

-     El Tribunal estarà format per professors-doctoris que imparteixin docència en màster, en qualsevol de les seves modalitats. Del tribunal que ha de jutjar els TFM també podran formar part, si així ho aprova la Comissió coordinadora, doctors experts en l’àmbit temàtic concret de la recerca.

-     El Tribunal jutjarà tant els continguts del treball com la seva presentació escrita i, si escau, oral, valorant l’assumpció de les competències del títol. Molt especialment es valorarà la capacitat crítica de l’alumne, el maneig dels diferents enfocaments metodològics i historiogràfics, el saber integrar coneixements i formular conclusions. L’adquisició de tals competències i la seva aplicació en un treball pràctic confirmarà la capacitat dels alumnes per a afrontar amb garanties la seva formació investigadora en un entorn acadèmic i professional.

-     La Comissió coordinadora del màster establirà les normes formals a les quals haurà d’ajustar-se el TFM  (extensió, format, estructura)

 

 

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

-     Es realitzarà durant el segon semestre del curs acadèmic. Els terminis de lliurament i avaluació seran establerts per la Comissió Coordinadora del màster.

-     - El treball tindrà caràcter d’introducció a la recerca, amb el desenvolupament d’un projecte original i inèdit, que serà presentat per escrit i defensat davant un tribunal avaluador.

-     - La Comissió Coordinadora del Màster establirà les àrees temàtiques en les quals han d’inserir-se els treballs TFM. Els alumnes podran triar lliurement un tema, sempre que aquest pugui incloure’s dins de les àrees proposades.

-     La Comissió coordinadora designarà a cada alumne/a un tutor/a, d’acord amb el tema proposat.

-     El tutor/a guiarà a l’alumne en la realització del treball, establirà reunions periòdiques i presentarà, per escrit i de manera confidencial, un informe al Tribunal que ha d’avaluar el TFM.

-     L’alumne/a no podrà presentar el TFM sense el vistiplau del tutor/a.

-     Els membres del Tribunal avaluador del TFM seran designats per la Comissió coordinadora del màster.

-     El Tribunal estarà format per professors-doctoris que imparteixin docència en màster, en qualsevol de les seves modalitats. Del tribunal que ha de jutjar els TFM també podran formar part, si així ho aprova la Comissió coordinadora, doctors experts en l’àmbit temàtic concret de la recerca.

-     El Tribunal jutjarà tant els continguts del treball com la seva presentació escrita i, si escau, oral, valorant l’assumpció de les competències del títol. Molt especialment es valorarà la capacitat crítica de l’alumne, el maneig dels diferents enfocaments metodològics i historiogràfics, el saber integrar coneixements i formular conclusions. L’adquisició de tals competències i la seva aplicació en un treball pràctic confirmarà la capacitat dels alumnes per a afrontar amb garanties la seva formació investigadora en un entorn acadèmic i professional.

-     La Comissió coordinadora del màster establirà les normes formals a les quals haurà d’ajustar-se el TFM  (extensió, format, estructura).