Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Identitats de Gènere i Mobilització en el Segle XX

Codi de l'assignatura: 574659

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Gemma Torres Delgado

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

24

 

-  Pràctiques de problemes

No presencial

 

9

 

-  Pràctiques amb documents

No presencial

 

6

 

-  Seminari

No presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

41

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals:
CG1 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

CG2 - Que els estudiants tinguin aptitud per a usar les noves tecnologies de la comunicació en l’aprenentatge, comprensió i assimilació dels continguts docents (teòrics i pràctics) del Màster, així com en l’obtenció d’informació rellevant relativa a l’especificitat de cada matèria i la recerca.

CG3 - Que els estudiants siguin capaços de respectar la pluralitat d’enfocaments teòrics, metodològics  i morals, així  com la integritat del treball dels altres.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

 

Específiques:
CE1 - Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, sobre la base d’una informació plural.

CE2 - Capacitat d’identificar i classificar els principals camps de treball i perspectives pròpies de la recerca en Història Contemporània.

CE4 - Comparar i valorar els diferents enfocaments metodològics i com els seus resultats determinen les tendències historiogràfiques relacionades amb els estudis de l’Edat Contemporània i el Món Actual.

CE7 - Desenvolupar estats de la qüestió actualitzats que li permetin arribar a una anàlisi històrica en profunditat.

CE8 - Interrelacionar la història contemporània amb la història més actual, i la història local i regional amb els processos transnacionals i les perspectives interpretatives d’història global.

CE9 - Descriure i valorar els discursos historiogràfics contemporanis per a relacionar-los amb la modernització, la subjectivitat i la globalització.

CE10 - Formular de forma argumentada una tipologia dels conflictes en relació als espais nacionals i internacionals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu de l’assignatura és que l’alumnat pugui adoptar la categoria de gènere per a comprendre no solament els moviments feministes davant ordres de gènere desiguals, sinó també la configuració i transformació d’esferes públiques de debat democràtic, la construcció i consolidació dels estats-nació, la irrupció de moviments socials de masses, l’expansió colonial d’Europa i els consegüents ordres culturals i racials, etc. De la mateixa manera, la consideració de les relacions de gènere en l’estudi de la història del segle XX no sols ha inclòs els discursos i l’acció col·lectiva de les dones com a actors històrics, sinó també als homes com a subjectes sexuats amb identitats de gènere específiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. De la història de les dones a la història del gènere.

2. El feminisme sufragista i la consolidació de l’esfera pública al començament de segle.

3. Entre el consum i el treball: gènere, classe i mobilització social al començament de segle

4. La 1a Guerra Mundial i les seves conseqüències: gènere, nació i mobilització bèl·lica

5. Cap a la Guerra Civil espanyola: gènere, identitats polítiques i mobilització bèl·lica

6. Ordres de gènere, feminismes i mobilització social després de la 2a Guerra Mundial.

7. De la resistència a la independència: gènere, raça i nació en contextos colonials i postcolonials

8. El gènere dels homes: masculinitats en el segle XX

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

-     Conferències (modalitat a distància)

-     Seminaris (modalitat a distància)

-     Treballs en grup (modalitat a distància)

-     Treballs escrits (modalitat a distància)

-     Activitats d’aplicació (modalitat a distància)

-     Aprenentatge basat en problemes (modalitat a distància)

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Quatre proves escrites: 80%

1º Comentari sobre diversos textos (20%)

2º Assaig sobre alguns dels continguts del temari (20%)

3º Ampliació de continguts raonada i crítica sobre algun aspecte del temari (20%)

4º Reflexió crítica al voltant d’alguns dels recursos o eines proposats pel docent (20%)

Participació en debats: 20%

 

Avaluació única

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació està establert al mes de març per a les assignatures amb docència de primer semestre, i al mes de juliol per a les del segon semestre. D’acord amb la normativa de la UB, tots els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, podem optar a la reavaluació. Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura. L’examen es podrà realitzar de forma presencial o bé online"17 Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant un document escrit, degudament signat pel responsable de l’assignatura. La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web del màster. L’alumnat que faci l’avaluació haurà de lliurar tots els exercicis requerits durant el curs i superar un examen sobre el continguts del mateix.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARBAIZA, M. (2014) “Obreras amas de casa y mujeres liberadas. Trabajo, género e identidades en España”. En Nash, Mary (Ed.) Feminidades y masculinidades: arquetipos y prácticas de género. Madrid, Alianza.

NASH, Mary. Rojas.  Las mujeres republicanas en la guerra civil española. Madrid: Taurus, 1999,2006. Capitulo 2.

SAID, Edward (1996). Cultura e imperialismo. Barcelona, Anagrama.

SPIVAK, Gayatri (2003) “¿Puede hablar el subalterno?”, Revista Colombiana de Antropología, v. 39 (p. 297-364)

Torres Delgado, Gemma,  (2014) “Arquetipos masculinos en el discurso colonial español sobre marruecos”. En Nash, Mary (Ed.) Feminidades y masculinidades: arquetipos y prácticas de género. Madrid, Alianza.

Capítol

BLASCO HERRANZ Inmaculada , (2005). “Ciudadanía femenina y militancia catòlica en la España de los años veinte: el feminismo católico”. Ayer, Num. 57.

NASH, M. (1994): "Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en España". Historia Social. Nº.20 (p. 151-172)

NASH, Mary (2002): “Los nuevos sujetos históricos: perspectivas de fin de siglo. Género, identidades y nuevos sujetos históricos”. En Cruz Romero, M. Saz, I. El siglo XX, Historiografía e historia. Valencia, PUV (p. 85-101).

SCOTT, Joan W. (1990): "El género: una categoría útil para el análisis histórico". En Amelang, J. S. Nash, M. (Eds.) Historia y género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea. Valencia, Edicions Alfons el Magnànim.