Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cultures del Treball, Sindicalisme, Anarquisme i Socialisme

Codi de l'assignatura: 574660

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Teresa Abello Guell

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

24

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

3

 

(El seminari es realitzarà durant l'horari establert de l'assignatura en un dels espais de la facultat de Geografia i Història de la UB.)

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

41

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals:
CG1 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

CG2 - Que els estudiants tinguin aptitud per a usar les noves tecnologies de la comunicació en l’aprenentatge, comprensió i assimilació dels continguts docents (teòrics i pràctics) del Màster, així com en l’obtenció d’informació rellevant relativa a l’especificitat de cada matèria i la recerca.

CG3 - Que els estudiants siguin capaços de respectar la pluralitat d’enfocaments teòrics, metodològics  i morals, així  com la integritat del treball dels altres.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

 

Específiques:
CE1 - Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, sobre la base d’una informació plural.

CE3 - Capacitat d’integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l’àmbit de la història contemporània.

CE4 - Comparar i valorar els diferents enfocaments metodològics i com els seus resultats determinen les tendències historiogràfiques relacionades amb els estudis de l’Edat Contemporània i el Món Actual.

CE7 - Desenvolupar estats de la qüestió actualitzats que li permetin arribar a una anàlisi històrica en profunditat.

CE8 - Interrelacionar la història contemporània amb la història més actual, i la història local i regional amb els processos transnacionals i les perspectives interpretatives d’història global.

CE11 - Valorar i reconèixer les eines metodològiques de la disciplina que són necessàries per a analitzar els sistemes internacionals des del segle XVIII fins a l’actualitat.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu de l’assignatura és que les i els alumnes coneguin les bases en les quals se sustenten les diferents escoles de pensament socialista que van triomfar a partir dels últims anys del segle XIX i primeres dècades del XX,els seus espais de difusió i les raons del seu èxit entre les masses obreres. Es dedicarà especial atenció a la seva implantació i desenvolupament a Espanya.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Mobilització laboral, protesta i moviments socials. Aspectes teòrics i mirada historiogràfica.

2. Els moviments socials en les societats industrials en el segle XIX. Organitzacions i mobilitzacions

3. El Pensament socialista. Línies de pensament. Acció social i acció política.

4. Anarquisme i sindicalisme. Evolució en el segle XX.

5. La cultura política de l’anarquisme espanyol. El debat sobre l’arrelament.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

 • Classes magistrals 
 • Classes expositives
 • Conferències 
 • Treball en grup 
 • Treball escrit 
 • Seminaris 
 • Activitats d’aplicació 
 • Aprenentatge basat en problemes 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura seguirà el model d‘avaluació continuada:

 1. Lliurament de dos assajos sobre temes específics i/o resenyes de lectures ....... 40%
  1. Cada un dels assajos i/o ressenyes : 20%
 2. Treball final sobre la temàtica del curs ...............................................................    45%
 3. Presentació oral del treball final ……………………………………………………..   15%

 

Avaluació única

Avaluació única:

L’alumne que desitgi acollir-se a aquesta modalitat HO HA DE SOL.LICITAR seguint el procediment ordinari de la Faultat de Geografia i Història dins del calendari establert.

Per superar l’avaluació única l’alumne haurà de lliurar els exercicis escrits que s’han exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura.

Valoració:

. lliurament dels exercicis escrits ................................................ 50%

 1. Assajos i/o ressenyes (10% + 10%) ...... 20%
 2. Treball sobre la temàtica del curs .........  30%


 

. Examen sobre el contingut de l’assignatura ............................. 50%

La data de la prova es publicarà a la web del Màster.

 

D’acord amb la normativa de la UB, tots els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, podem optar a la reavaluació. La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació està establert al mes de març per a les assignatures amb docència de primer semestre, i al mes de juliol per a les del segon semestre. Les normes i característiques seran les mateixes que les establertes per l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ABELLÓ, T., Les relacions internacionals de l’anarquisme espanyol, Edicions 62, Barcelona: 1987

ABELLO, T., La CNT. Papers d’exili i clandestinitat, Ed. Afers, Catarroja-Barcelona: 2013

ALBEROLA, O., Pensar la utopía en la acción: trazas de un anarquista heterodoxo, Bombarda Ed., Lavern: 2013

AVILES, J., La daga y la dinamita. Los anarquistas y el nacimiento del terrorismo, Tusquets, Barcelona: 2013

BENGOECHEA, S., El locaut de Barcelona (1919-1920): els precedents de la dictadura de Primo de Rivera, Curial, Barcelona: 1998

 

BOOKCHIN, M., Los anarquistas españoles: los años heroicos, 1868-1936, Numa, Valencia: 2001

COLE, G.D.H., Historia del Pensamiento socialista, Fondo de Cultura Económica, México, D.F.: 1975 (1ª ed. 1957-1963)

CHRISTIE, S., ¡NOSOTROS, LOS ANARQUISTAS! Un estudio de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) 1927-1937), PUV, Valencia: 2010

DROZ, J., (dir.), Historia General del Socialismo, Destino, Barcelona: 1979 (vols I-III)

GOMEZ CASAS, J.; Historia de la FAI: aproximación a la historia de la organización especifica del anarquismo, Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid: 2002

LUXEMBURG, R., Huelga de masas, partido y sindicatos, Siglo XXI, Madrid: 1974

MARIN, D., Anarquistas: un siglo de movimiento libertario en España, Ariel, Barcelona: 2010

SANZ, B., Historia del pensamiento político moderno, 2010 (Accés lliure)

TERMES, J., Història del moviment anarquista a Espanya (1870.1980), L’Avenç, Barcelona: 2011 [Historia del anarquismo en España (1870-1980), RBA, Barcelona:2011)

THOMPSON, E.P., La formación de la clase obrera en Inglaterra, Crítica, Barcelona: 1989, 2 vols.

VADILLO, J., Historia de la CNT, Catarata, Madrid: 2019

VEGA, E., Anarquistes y sindicalistes, 1931-1936, Ed. Alfons El Magnànim, València: 1987

WOODCPCK, G., El Anarquismo: historia de las idees y movimientos libertarios [inclou: GABRIEL, P., “El Anarquismo en España”], Ariel, Barcelona: 1979

Capítol

. Dossier electrònic (Accés des del Campus UB)

Revista

 VVAA, “El anarquismo español” (dossier monogràfic), Ayer 45 (2002)