Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: PrÓctiques en Institucions o Empreses

Codi de l'assignatura: 574668

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jordi Roca Vernet

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge aut˛nom

110

 

 

Recomanacions

 

La relació entre l’estudiant i l’empresa o institució és estrictament acadèmica i no laboral. Per tant, les pràctiques no són remunerades.

Les pràctiques externes es fan durant el curs a partir de l’oferta horària de les empreses o institucions.

Les pràctiques es realitzaran en les empreses i/o institucions amb les quals el Màster en Història Contemporània i Món Actual hagi subscrit convenis. En tot cas l’estudiant podrà sol·licitar a quina empresa o institució vol dur-les a terme dintre dels terminis assenyalats.

L’ alumne/a pot proposar un espai per realitzar les Practiques. L’espai i el tipus de pràctica haurà de ser aprovat per la Comissió Coordinadora del Màster.

Pràctiques especifiques d’Arqueologia Contemporània

        Espai de Pràctiques: l’establert pel  Màster.

        Les pràctiques d’arqueologia es portaran a terme en dies continuats.

        Requisits específics per optar a les pràctiques d’Arqueologia:

i. Graduats en Arqueologia

ii. Si no es el cas, l’alumne/a sol·licitant ha d’acreditar experiència en excavacions, i una Comissió d’experts avaluarà la idoneïtat del currículum.

La normativa de pràctiques vigent aprovada per la Universitat de Barcelona es pot consultar en el web següent: http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals:
CG1 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

 

CE1 - Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, sobre la base d’una informació plural.

CE2 - Capacitat d’identificar i classificar els principals camps de treball i perspectives pròpies de la recerca en Història Contemporània.

CE3 - Capacitat d’integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l’àmbit de la història contemporània.

CE6 - Classificar i identificar les diferents fonts històriques, valorar-les i localitzar-les en els arxius, centres de documentació o webs especialitzades.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Al final d’aquesta matèria s’espera que l’estudiant sigui capaç de:

  • Adquirir capacitat crítica en el treball científic.
  • Adquirir coneixements i destreses a través del desenvolupament de les competències que s’exposen, per a generar un llindar bàsic de confiança en equips de treball del tipus assenyalat en cada pràctica assignada.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Sessiˇ informativa general

2. Tutories personalitzades

3. Realitzaciˇ de les prÓctiques.

4. Valoraciˇ final de les prÓctiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El/la professor/a responsable de l’assignatura és l’encarregat de contactar amb empresa i/o institucions que es considerin d’interès en funció de la matèria del màster i del nombre d’estudiants matriculats. Empreses i institucions decideixen el nombre d’alumnes que estan en disposició d’acollir. Una vegada formalitzada la matrícula, els/les alumnes/as poden triar la institució o empresa, d’entre els possibles, en la qual desitgin realitzar les pràctiques. Si la demanda en un determinat espai supera l’oferta, prevaldrà la nota de l’expedient acadèmic. Prèviament a l’inici de les activitats practiques la UB formalitza els corresponents convenis amb les diferents empreses i/o institucions. El professor/a tutoritza a l’alumnat orientant-lo abans de començar les pràctiques i vetllant, perquè les activitats que desenvolupen s’adeqüin al que s’estableix en el conveni. Cada empresa o institució en la qual es duguin a terme les pràctiques designa un tutor especifico, responsable de la formació del/l’alumne/a. Finalitzades les practiques, els tutors realitzen un informe sobre les tasques realitzades per l’alumne/a, avaluant la tasca realitzada. Els/les alumnes/as, per la seva part realitzen també un informe que reflecteixi el que les tasques realitzes han aportat a la seva formació.

Metodologies docents:

  • Treball escrit
  • Activitats d’aplicació
  • Aprenentatge basat en problemes

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

El tutor/a assignat farà un seguiment de l’activitat desenvolupada per l’alumne en l’empresa o institució pel tutor de pràctiques assignat pel Coordinador/a de l’assignatura, previ informe del tutor responsable en l’empresa o institució d’acolliment. Aquest informe sobre l’aprenentatge, rendiment i actituds de l’alumne durant el desenvolupament de les seves pràctiques es complementarà amb entrevistes periòdiques amb el professor-tutor responsable de l’assignatura.

L’avaluació es realitza a partir de dos informes:

 1. Informe del tutor responsable de la empresa/institució (60 %)

2. Informe realitzat per l’estudiant (40 %)

 

Avaluaciˇ ˙nica

 

Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura, no es preveu avaluació única.

Reavaluació

Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura, no es preveu reavaluació