Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Debats del Món Contemporani

Codi de l'assignatura: 574670

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Alberto Ghanime Rodriguez

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

24

 

-  Pràctiques de problemes

No presencial

 

9

 

-  Pràctiques amb documents

No presencial

 

6

 

-  Seminari

No presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

41

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals:
CG1 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

CG2 - Que els estudiants tinguin aptitud per a usar les noves tecnologies de la comunicació en l’aprenentatge, comprensió i assimilació dels continguts docents (teòrics i pràctics) del Màster, així com en l’obtenció d’informació rellevant relativa a l’especificitat de cada matèria i la recerca.

CG3: Que els estudiants siguin capaços de respectar la pluralitat d’enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat del treball dels altres.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 – Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

 

Específiques
CE1 - Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, sobre la base d’una informació plural.

CE4 - Comparar i valorar els diferents enfocaments metodològics i com els seus resultats determinen les tendències historiogràfiques relacionades amb els estudis de l’Edat Contemporània i el Món Actual.

CE9 - Descriure i valorar els discursos historiogràfics contemporanis per a relacionar-los amb la modernització, la subjectivitat i la globalització.

CE11 - Valorar i reconèixer les eines metodològiques de la disciplina que són necessàries per a analitzar els sistemes internacionals des del segle XVIII fins a l’actualitat.

CE12 - Identificar i argumentar quins són els principals corrents interpretatives sobre la història dels processos de construcció nacional i de nacionalització.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu d’aquesta assignatura és abordar el sorgiment del món contemporani i aprofundir en aquells aspectes que l’han definit. A partir de la reflexió sobre la Il·lustració, el liberalisme, el romanticisme, els nacionalismes, la democràcia, els totalitarismes i la globalització es considerarà com la historiografia ha anat analitzant alhora que definint aquests conceptes, i com tot això ho ha realitzat a partir d’un ric i conflictiu debat historiogràfic. Aquesta aproximació ha de permetre mostrar el caràcter complex dels processos històrics i de les relacions establertes entre aquests i les anàlisis historiogràfiques que els han considerat.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. El període contemporani: concepte, cronologies i problemes de la contemporaneïtat.

2. La modernització: Il·lustració, crisi de l’Antic Règim i reacció romàntica.

3. Models de creixement econòmic i les seves conseqüències.

4. Crisi, democràcia i totalitarismes.

5. Noves perspectives: la història global

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Conferències
 • Seminaris
 • Treballs en grup
 • Treballs escrits
 • Activitats d’aplicació
 • Aprenentatge basat en problemes

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 1. Lectura i anàlisi d’un document específic.....................................................................................................25%.
 2. Lectura i anàlisi d’un manual, monografia , etc.............................................................................................25%.
 3. Anàlisi i comentari d’una pel·lícula,  etc...................................................................................................... 20%.
 4. Un treball final sobre un tema o una qüestió relacionada amb l’assignatura (reflexió sobre un cas)................... 20%
 5. Participació en debats...............................................................................................................................10%

 

 

Avaluació única

Avaluació única
L’alumne que desitgi acollir-se a aquesta modalitat ho HA DE SOL.LICITAR seguint el procediment ordinari de la Facultat i dins del calendari establert.

Per superar l’avaluació única l’alumne haurà de fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura (desenvolupar un tema, respondres preguntes i comentar un document). A més a més, haurà de lliurar tots el treballs i activitats encarregades durant el curs.

Reavaluació

"La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.
El calendari de la reavaluació s’ha fixat al mes de març per a les assignatures amb docència de primer quadrimestre, i al mes de juliol per a les del segon quadrimestre.
D’acord amb la normativa de la UB, tot s els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, podem optar a la reavaluació.
Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura (tema, preguntes, comentari d’un document).
 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Instrumental

Francisco Alía Miranda, Métodos de investigación històrica, Madrid: Síntesis, 2016.

Josep Fontana, L’ofici d’historiador, Barcelona: Arcàdia, 2017.

Enrique Moradiellos, El oficio de historiador, Madrid: Siglo XXI, 2008.

Gonzalo Pasamar, La historiografia contemporánea. Aspectos teóricos e historiográficos, Madrid: Editorial Síntesis, 2000.

General

Jordi Casassas (coord.), La construcción del presente. El mundo desde 1848 hasta nuestros días, Barcelona, Ariel, 2005.

Josep Fontana, Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, Barcelona, Pasado & Presente, 2011.

Josep Fontana, El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914, Barcelona, Crítica, 2017.

Eric J. Hobsbawm, La era de la revolución (1789-1848), Barcelona, Labor, 1991.

Eric J. Hobsbawm, La era del capitalisme (1848-1875), Barcelona, Labor, 1989.

Eric J. Hobsbawm, La era del imperio (1875-1914), Barcelona, Labor, 1989.

Eric Hobsbawm,Años interesantes. Una vida en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2002.

Tony Judt i Timothy Snyder, Pensar el siglo XX, Madrid, Taurus, 2012.

 

 

Biblioteca de Geografiaq i Història  Enllaç
Biblioteca de Catalunya  Enllaç
Biblioteca Nacional de España  Enllaç
Casa de l’Ardiaca  Enllaç