Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Globalització i les Relacions de Poder després de la Guerra Freda

Codi de l'assignatura: 574674

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Victor Gavin Munte

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Biddle, Stephen: Nonstate Warfare: The Military Methods of Guerillas, Warlords, and Militias, Princeton University Press, 2021.

Frankopan, Peter: Las nuevas rutas de la seda. Presente y futuro del mundo, Crítica, 2019

Frankopan, Pter: El corazón del mundo. Una nueva historia universal, Crítica, 2018

Jenkins, Philip: Breve historia de los Estados Unidos, Alianza Editorial, 2019

Murray, Williamson & Mansoor, Peter, R.: Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present, Cambridge University press, 2012

Ramírez Ruiz, Raúl: Historia de China Contemporánea, Síntesis, 2018

Salzman, Rachel: Russia, BRICS and the disruption of global order, Georgetown University Press, 2019

Spohr, Kristina: Después del muro. La reconstrucción del mundo después de 1989, Taurus Ediciones, 2021

Stuenkel, Oliver: The BRICS and the future of global order, Lexington Books, 2020

Taibo, Carlos: Historia de la Unión Soviética: de la Revolución Bolchevique a Gorbachev, Alianza Editorial, 2019

Taibo, Carlos: La Rusia contemporánea y el mundo. Entre la rusofobia y la rusofilia, Libros de la Catarata, 2017

Yergin, Daniel: The new map: energy, climate and the clash of nations, Penguin Press, 2020

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

24

 

-  Pràctiques de problemes

No presencial

 

9

 

-  Pràctiques amb documents

No presencial

 

6

 

-  Seminari

No presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

41

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals:
CG1 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

CG2 - Que els estudiants tinguin aptitud per a usar les noves tecnologies de la comunicació en l’aprenentatge, comprensió i assimilació dels continguts docents (teòrics i pràctics) del Màster, així com en l’obtenció d’informació rellevant relativa a l’especificitat de cada matèria i la recerca.

CG3 - Que els estudiants siguin capaços de respectar la pluralitat d’enfocaments teòrics, metodològics  i morals, així  com la integritat del treball dels altres.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

 

Específiques:
CE1 - Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, sobre la base d’una informació plural.

CE2 - Capacitat d’identificar i classificar els principals camps de treball i perspectives pròpies de la recerca en Història Contemporània.

CE4 - Comparar i valorar els diferents enfocaments metodològics i com els seus resultats determinen les tendències historiogràfiques relacionades amb els estudis de l’Edat Contemporània i el Món Actual.

CE5 - Descriure, planificar i estructurar els procediments (debat acadèmic, Hipòtesi, metodologia, anàlisi de fonts, resultats i conclusions) que permetin projectar una recerca doctoral en l’àmbit de la Història Contemporània i que permetin, en el futur, realitzar una tesi doctoral i/o recerca des d’una perspectiva històrica.

CE7 - Desenvolupar estats de la qüestió actualitzats que li permetin arribar a una anàlisi històrica en profunditat.

CE8 - Interrelacionar la història contemporània amb la història més actual, i la història local i regional amb els processos transnacionals i les perspectives interpretatives d’història global.

CE10 - Formular de forma argumentada una tipologia dels conflictes en relació als espais nacionals i internacionals.

CE13 - Descriure, comparar i relacionar els processos polítics, socials, econòmics i culturals que es produeixen espais locals, nacionals, transnacionals i globals amb la finalitat de formular interpretacions que posin en relleu la interacció d’aquests espais.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu és explicar i comprendre els canvis que s’han produït en el món des del final de la Guerra Freda i, sobretot, les noves característiques de la lluita pel poder mundial en un món globalitzat, sense oblidar la importància que en aquest context tenen, d’una banda, la lluita pels recursos energètics no renovables i, per un altre, les noves formes i naturalesa dels conflictes armats i el terrorisme internacional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El sistema d’equilibri de poders: unilateralisme, multilateralisme, multilateralisme difús.

2. La fi de la Guerra Freda i el nou ordre internacional. La desaparició de l’URSS i les seves conseqüències.

3. Els Estats Units: de la construcció de nacions a l'unilateralisme.

4. Els recursos energètics no renovables en el món: el canvi climàtic. Nous moviments geoestratègics.

5. Els nous conflictes armats i el terrorisme internacional.

6. Els BRICS i la Xina i l'Índia.

7. Un nou món per a un nou segle.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

-    Conferències 

-    Seminaris 

-    Treballs escrits 

-    Activitats d’aplicació

-    Aprenentatge basat en problemes 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

7 proves escrites breus en forma d’assaig (75% de la nota final)

1 treball final escrit (25% de la nota final)

 

Avaluació única

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació està establert al mes de març per a les assignatures amb docència de primer semestre, i al mes de juliol per a les del segon semestre.
D’acord amb la normativa de la UB, tots els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, podem optar a la reavaluació. Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura. L’examen es podrà realitzar de forma presencial o bé online"
Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant un document escrit, degudament signat pel responsable de l’assignatura. La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web del màster. L’alumnat que faci l’avaluació haurà de lliurar tots els exercicis requerits durant el curs i superar un examen sobre el continguts del mateix.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Segura, Antoni: El Món d’avui. De la Guerra Freda a la globalització (I-II), Publicacions i Edicions de la UB, 2022

Spohr, Kristina: Después del muro. La reconstrucción del mundo después de 1989, Taurus Ediciones, 2021

Veiga, Francisco: El desequilibrio como orden. Una historia de la postguerra fría, 1990 – 2008, Alianza Editorial, 2009