Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història Contemporània d'Espanya

Codi de l'assignatura: 361426

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Teresa Abello Guell

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

36

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CE7 - Valoració crítica de la història. Capacitat de fer un balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets històrics.

   -

CE6 - Capacitat d'aprofundir en diversos períodes històrics.

   -

CE12 - Coneixement adequat de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos històrics. Analitzar críticament els models interpretatius principals de la història. Conèixer les obres i els autors bàsics i fonamentals de la historiografia de cada període històric.

   -

CE9 - Capacitat de donar coherència i significat a la informació recopilada a partir de la utilització dels recursos instrumentals de la història. Criteris per establir-ne la fiabilitat. Contrastar, organitzar i sistematitzar la informació. Fonts digitals i fonts orals.

   -

CE5 - Visió integradora. Capacitat de criticar els reduccionismes i les simplificacions que distorsionen la comprensió i l'explicació dels fets històrics.

   -

CE3 - Identificar les forces, les tendències i els processos de caràcter general que condicionen cada una de les etapes de la història. Concretar els fets i els personatges més rellevants i significatius de cada període històric.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Assolir un coneixement conjunt sobre els processos que caracteritzen la història contemporània, des del darrer quart del segle xix fins al 1939.
― Identificar i analitzar correctament les fonts històriques del període.
― Conèixer els processos, esdeveniments i personatges clau del període considerat.
― Aprendre a exposar i a argumentar de manera lògica, coherent i tan precisa com es pugui.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La construcció de l’estat liberal (1833-1868)

*  . Aspectes polítics: naixement del constitucionalisme

. Aspectes econòmics

.Evolució de la societat al segle XIX

 

2. El sexenni revolucionari (1868-1874)

*  . Revolució i democràcia

. La Primera República

3. La restauració borbònica (1874-1902)

*  . El sistema canovista: aspectes polítics

. L’oposició al sistema: aspectes socials

. La crisi finisecular

4. La crisi de la democràcia liberal (1902-1931)

*  . Regeneracionisme i crisi del parlamentarisme

. Conflictivitat social

. La dictadura de Primo de Rivera

 

5. La Segona República I (1931-1936)

*  . Aspectes polítics

. Reformes socials

 

6. La Segona República II. Guerra i revolució (1936-1939)

*  . Alçament militar

. Aspectes polítics i militars

. Aspectes socials.

. Dimensió internacional del conflicte

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència mixta que preveu la UB i, en qualsevol cas, s’ajustarà sempre a les directrius de les autoritats sanitàries en cada moment en aspectes com ara capacitat màxima de les aules, restriccions de mobilitat per l’edifici i distanciament mínim entre l’alumnat.

Les activitats teòriques es faran majoritàriament de manera presencial, però no s’exclou alguna activitat en línia. Les activitats pràctiques es faran, majoritàriament de manera presencial, i si es donen les circumstàncies, alguna activitat en línia. Caldrà, doncs, que l’alumne compti amb l’equipament informàtic adient per a poder seguir i participar en les activitats no presencials.

L’assignatura s’adequa al desenvolupament acadèmic, curricular i competencial previ a l’assoliment dels objectius d’Història Contemporània i les característiques dels grups que cursen la matèria. Els elements fonamentals de la metodologia docent són:

— lliçó magistral i lliçó fonamentada en la lectura prèvia de materials.

— Anàlisi de textos des d’una perspectiva històrica i historiogràfica.

— Relacionar els conceptes bàsics amb l’anàlisi de textos, mapes i documents audiovisuals.

— treball individual, fonamentat en fons i bibliografia.

— treball col·lectiu, tutoritzat i desenvolupat mitjançant la defensa i exposició oral d’un determinat tema.

— Incentivar la recerca d’informació i l’elaboració de treballs.

Amb el propòsit de no duplicar temes, aquesta assignatura es coordina amb Història Contemporània de Catalunya (ambdues obligatòries).

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència presencial que preveu la UB en un context de normalitat acadèmica. En el cas que l’evolució de la pandèmia no ho permeti, la docència s’ajustarà a les directrius de les autoritats sanitàries vigents en cada moment, existint la possibilitat que calgui implantar un model de docència mixta que combini la presencialitat i la no presencialitat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

1. TESTS DE CONTROL SOBRE LA MATÈRIA:  

— Es faran tres tests al llarg del curs (en acabar els temes 2, 4 i 6)

— Valoració: de 0 a 10. Cada test tindrà un valor del 15 % de la nota final. TOTAL:  45 %.

 

2. ASSAIG. DESENVOLUPAR UN PUNT DEL TEMARI:

— El professor establirà el tema, les característiques i l’extensió.

— La prova es realitzarà en finalitzar el curs, el dia establert en el calendari d’avaluació.

— Valoració: de 0 a 10. Valor assignat: 35 % de la nota final.

 

3. DOS EXERCICIS. TREBALL AUTÒNOM:

— Fins a un màxim de dos exercicis escrits (ressenyes, anàlisi d’articles, comentaris sobre documents, etc. a especificar pel professor).

— Temporització: al llarg del curs. Data límit d’entrega: l’establerta com a data oficial d’avaluació.

— Valoració: de 0 a 10. Cada exercici tindrà un valor del 10 % de la nota final. TOTAL: 20 %

 

En el cas de l’avaluació continuada, s’han d’haver fet totes les proves perquè el professor pugui calcular la nota final de l’assignatura. Si no s’aporten totes les proves, la qualificació final serà "No presentat".

 

Avaluació única

Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant un document escrit, degudament signat pel responsable de l’assignatura.

Tipus de prova:

Examen escrit: s’hauran de respondre preguntes específiques i/o redactar i reflexionar sobre temes més amplis. Valoració: de 0 a 10 (100 % de la nota final).

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació es publica al web de la Facultat.


Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

La prova de reavaluació segueix la mateixa pauta que la d’avaluació única.

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publica al web de la Facultat.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ABELLÓ, Teresa: El movimiento obrero en España. Siglos XIX-XX, Hipótesis. Barcelona: 1998.  Enllaç

  El professor pot introduir lectures puntuals i/o documents de treball, per a cada tema.

 

CARR, R.: España 1808-1975, Ariel, Barcelona: 1982

  Enllaç

Edició de 2002  Enllaç

CASANOVA, Julián: República y guerra civil, Crítica-Marcial Pons, Barcelona: 2007  Enllaç

 

CASANOVA, J./GIL, A.: Breve Historia de España en el siglo XX, Ariel, Barcelona: 2012.

  Enllaç

DUARTE, Ángel: La España de la Restauración (1875-1923), Hipótesis, Barcelona: 1997.  Enllaç

 

FONTANA, Josep: La época del Liberalismo, Crítica-Marcial Pons, Barcelona: 2007.

  Enllaç

PAREDES, Javier (Coord.): Historia contemporánea de España (1808-1939), Ariel, Barcelona: 2004.  Enllaç

VILLARES, R. / MORENO, J.: Restauración y Dictadura, Crítica-Marcial Pons, Barcelona: 2009.  Enllaç

ALVAREZ JUNCO, José: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Taurus, Madrid: 2001

BULDAIN, Blanca (Coord.): Historia Contemporánea de España (1808-1923), Akal, Madrid: 2011.

CARRERAS, Albert; NADAL, Jordi (dirs.): Pautas regionales de la industrialización española (siglo XIX y XX), Arieol, Barcelona: 1990.

GARCÍA DELGADO, José L. (ed.): España entre dos siglos: 1875-1931. continuidad y cambio, Siglo XXI, Madrid:1991.