Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bases Econ˛miques i Materials del Mˇn Contemporani

Codi de l'assignatura: 574809

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Llorenc Ferrer Alos

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  TeoricoprÓctica

No presencial

 

24

 

-  PrÓctiques de problemes

No presencial

 

9

 

-  PrÓctiques amb documents

No presencial

 

6

 

-  Seminari

No presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge aut˛nom

41

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals:
CG1 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

CG2 - Que els estudiants tinguin aptitud per a usar les noves tecnologies de la comunicació en l’aprenentatge, comprensió i assimilació dels continguts docents (teòrics i pràctics) del Màster, així com en l’obtenció d’informació rellevant relativa a l’especificitat de cada matèria i la recerca.

CG3 - Que els estudiants siguin capaços de respectar la pluralitat d’enfocaments teòrics, metodològics  i morals, així  com la integritat del treball dels altres.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

 

CE1 - Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, sobre la base d’una informació plural.

CE2 - Capacitat d’identificar i classificar els principals camps de treball i perspectives pròpies de la recerca en Història Contemporània.

CE3 - Capacitat d’integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l’àmbit de la història contemporània.

CE4 - Comparar i valorar els diferents enfocaments metodològics i com els seus resultats determinen les tendències historiogràfiques relacionades amb els estudis de l’Edat Contemporània i el Món Actual.

CE5 - Descriure, planificar i estructurar els procediments (debat acadèmic, Hipòtesi, metodologia, anàlisi de fonts, resultats i conclusions) que permetin projectar una recerca doctoral en l’àmbit de la Història Contemporània i que permetin, en el futur, realitzar una tesi doctoral i/o recerca des d’una perspectiva històrica.

CE8 - Interrelacionar la història contemporània amb la història més actual, i la història local i regional amb els processos transnacionals i les perspectives interpretatives d’història global.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El objetivo de esta asignatura es analizar porque en un momento determinado el mundo se fractura en diferentes ritmos de desarrollo; como se pasa de un concepto de economía orgánica en que todos los recursos provienen de la corteza vegetal de la tierra, a un concepto de economía inorgánica que utiliza los recursos del subsuelo y permite multiplicar la producción de bienes y servicios; la ideología que hay detrás de esta transformación (el capitalismo y la economía de mercado) y el surgimiento de las primeras alternativas; los incrementos de productividad en la agricultura; los cambios tecnológicos y las revoluciones industriales que los han acompañado; las primeras grandes crisis que han sacudido el sistema y como cada una de ellas ha transformado el sistema  y, finalmente, el surgimiento de nuevos mecanismos económicos basados en la dependencia y los inicios de a primera  que serán en el futuro una de las características del sistema económico.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. De les economies mˇn a la gran divergŔncia

2. De l’economia orgÓnica a l’economia inorgÓnica. Petjada ecol˛gica i metabolisme social

3. El nou sistema d’economia de mercat i les seves contradiccions

4. Canvis i transformacions en l’agricultura

5. Tecnologia i revolucions industrials

6. Les crisis econ˛miques com a transformaciˇ del sistema

7. Els nous mecanismes econ˛mics: dependŔncia y primera globalitzaciˇ

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

-    Conferències

-    Seminaris

-    Treballs en grup

-    Treballs escrits 

-    Activitats d’aplicació 

-    Aprenentatge basat en problemes 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Quatre proves escrites (80%) que seran quatre activitats (20% per activitat)

1. Comentari de text

2. Assaig sobre el contingut del temari

3. Ampliació de continguts raonada i crítica sobre algun aspecte del temari

4. Reflexió crítica al voltant d’alguns dels recursos o eines proposats pel docent

Participació en els debats i actitud general de treball (20%)

 

Avaluaciˇ ˙nica

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superar l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació està establert al mes de març per a les assignatures amb docència de primer semestre, i al mes de juliol per a les del segon semestre.

D’acord amb la normativa de la UB, tots els alumnes amb la qualificació de Suspens o NO presentat, podem optar a la reavaluació. Per superar la prova de reavaluació, l’alumne haurà de lliurar a tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen de contingut global de l’assignatura. L’examen es podrà realitzar de forma presencial o bé on-line.

Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar  explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant un document escrit, degudament signat pel responsable de l’assignatura. La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web del màster. L’alumnat que faci l’avaluació haurà de lliurar tots els exercicis requerits durant el curs i superar un examen sobre els continguts del mateix.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

POMERANZ, Kenneth. The great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy. Princeton University Press, 2009.

 

 

THOMPSON, E. P. «La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII». En Tradición, revuelta y consciencia de clase, editat per E. P. THOMPSON, 62-134. Barcelona: Crítica, 1979.

THOMPSON, E.P. «Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial». En Tradición, revuelta y conciencia de clase, editat per E. P. Thompson, 239-93. Barcelona: Crítica, 1979.

TELLO, Enric. «La petjada ecològica del metabolisme social: una proposta metodològica per analitzar el paisatge com a humanització del territori». Manuscrits, 2004, 59-82.

WRIGLEY, E. A. Historia y población. Barcelona: Crítica, 1985.

Williamson, Jeffrey G. El desarrollo económico mundial en perspectiva histórica : cinco siglos de revoluciones industriales, globalización y desigualdad /   Zaragoza, España : Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2013.  

PLAZA VIDAURRE, Marco A. La globalización de la economía y las crisis económicas internacionales. Buenos Aires (Argentina) : El Cid Editor, 2009.

HAHN, Barbara. Technology in the industrial revolution / Barbara Hahn, Texas Tech University. Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2020.  

LÓPEZ, Ramón. Crisis económicas mundiales, escasez de recursos ambientales y concentración de la riqueza Ramón López. Santiago : CEPAL, 2010.  

OLIVÉ, Maria Josep. La Nova economia de la globalització : noves formes d’apropiació i d’espoliació. Barcelona : Justícia i Pau, 2007.  

PIKETTY, Thomas. El capital en el siglo XXI / Thomas Piketty. Madrid : Fondo de Cultura Económica, 2014.