Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Actors i Estratčgies d'Intervenciķ Cultural en el Territori

Codi de l'assignatura: 575011

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Jose Alberto De Gregorio Prieto

Departament: Departament d'Economia

crčdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

( )

 

-  Exercicis prāctics

Presencial

 

15

 

-  Seminari

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

10.5

Aprenentatge autōnom

10

 

 

Recomanacions

 

Haver superat l’assignatura ‘Política Cultural’ i ‘Dret Aplicat a la Gestió Cultural’

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Capacitat per comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball del seu camp d’estudi.

Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

Capacitat per formular diagnòstics, i comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural en diferents àmbits i contextos socials analitzant-ne els punts forts i els punts febles, per proposar-hi millores.

Capacitat per aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió cultural.

Capacitat per identificar i analitzar noves tendències de gestió i pràctiques culturals que afavoreixin el desenvolupament de determinats productes culturals, per comprendre i saber actuar professionalment davant de noves realitats.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • l’organització i les seves lògiques.
 • Utilitzar i adaptar models teòrics i aplicats, així com instruments i tècniques per a l’anàlisi de la realitat, i la planificació i avaluació de projectes i pràctiques en el camp de la gestió cultural.
 • Analitzar en grup un cas de gestió cultural territorial, contrastar alternatives i debatre les opcions més adequades.
 • Argumentar críticament les conclusions que es deriven de memòries i informes de projectes de gestió cultural en el territori. referència.
 • Elaborar i presentar un projecte  cultural local.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Adquirir habilitats per elaborar i redactar informes per escrit, així com per sintetitzar idees i conceptes.
 • Mostrar comprensió lectora i tenir capacitat d’anàlisi i d’interpretació crítica d’informes i projectes.
 • Pensar estratègicament i emprar la creativitat per implementar solucions innovadores en la gestió cultural.
 • Valorar i millorar l’hàbit de lectura com a eina fonamental d’aprenentatge.
 • Adquirir habilitats per elaborar i redactar informes per escrit, així com per sintetitzar idees i conceptes.  

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Practicar la responsabilitat individual per la lectura, l’estudi i el debat.
 • Defensar les idees pròpies i desenvolupar l’habilitat del diàleg.
 • Participar activament a classe, amb capacitat per a la reflexió, l’anàlisi i l’argumentació crítica.
 • Treballar amb ètica en l’elaboració de treballs i la preparació de proves. 
 • Treballar en equip amb una actitud cooperativa.  

 

 

Blocs temātics

 

1. Bloc A. Lōgica de les Administracions Territorials

*  Organització territorial

Marc normatiu i rol dels ens locals

Funcions i tipologies institucionals de prestació de serveis

Principis del procediment administratiu

Marc pressupostari i control pressupostari

Gestió de serveis públics, contractació pública.

2. Bloc B. Polítiques i serveis culturals locals

*  

Actors de l’acció cultural local

Programes culturals en el territori

Polítiques de ciutadania

Estratègies integrals i transversals

Gestió de serveis culturals

Participació i Comunitat

3. Bloc C. Anālisi de cas i Projecte cultural territorial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En l’assignatura el professorat introdueix cada Bloc a partir d’una exposició teòrica i l’aportació dels alumnes mitjançant la seva participació activa en els debats i treballs a classe.

Els alumnes han de preparar un projecte territorial de cultura que serà exposat a classe.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació és d’avaluació continuada. Els alumnes que ho sol·licitin expressament, poden acollir-se a un sistema d’avaluació única.

• Participació activa en les sessions presencials (15 % de la nota final).

• Realització d’exercicis individuals i en grup durant el curs (85 % de la nota final).

Els alumnes suspesos o no presentats tenen dret a un procés de reavaluació, que consisteix a presentar de nou tots els treballs no presentats o no aprovats que formen part de l’avaluació continuada a més d’un examen sobre el conjunt de temes de l’assignatura. La presentació de les proves i l’examen es fan en la data assignada per la coordinació del màster sempre que hi hagi alumnes que ho hagin sol·licitat formalment cinc dies abans de la data esmentada.

 

 

 

Avaluaciķ única

L’opció d’avaluació única és excepcional. L’elecció d’aquesta alternativa, que exclou l’anterior, comporta fer un projecte final comprensiu de tota la matèria

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Albi, E. Et al. Gestión Pública. Fundamentos, técnicas y casos. Barcelona. Ariel economía. 1997.

Catāleg UB  Enllaç

Barranco Vera, R. “El ámbito jurídico-administrativo del derecho de la cultura. Una reflexión sobre la intervención de la Administración pública en el ámbito cultural”. Derecho constitucional y cultura : estudios en homenaje a Peter Häberle. Madrid : Tecnos, cop. 2004

Catāleg UB  Enllaç

Bonet, L. "Les polítiques culturals a Catalunya: un espai d’acords bàsics en un context d’alt dinamisme", A: Govern i polítiques publiques a Catalunya: Autonomia i benestar. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. 2001.

Catāleg UB  Enllaç

Consultores de Administraciones Públicas Guía de la política pública local. 4ª ed. Madrid. Ediciones Empresa Global (Escuela de Finanzas Aplicadas). 2007.

Catāleg UB  Enllaç

Corominas, M. et al., "Els actors culturals". A Informe per a la Catalunya del 2000: Societat, Economia, Política, Cultura. Barcelona: Editorial Mediterrània. 1999.

Catāleg UB  Enllaç

Diputació de Barcelona., Àrea de Govern Local. Guia pràctica de govern municipal. Actualització 2004. http://www.diba.es/fl/fitxers/GuiaGovernMunicipal%20actualitzada.zip

Federación Española de Municipios y Provincias. Guía para la evaluación de las políticas culturales locales: sistema de indicadores para la evaluación de las políticas culturales locales en el marco de la Agenda 21 de la cultura. Madrid, 2009.

Catāleg UB  Enllaç

Ramió, C. Administración pública y crisis institucional: estrategias de reforma e innovación para España y América Latina. Madrid : Tecnos, D.L. 2015.

Disponible al CCUC  Enllaç

Rius Ulldemolins, J., Rodríguez Morató, A., Martínez Illa, S. “El sistema de la política cultural en Cataluña: un proceso inacabado de articulación y racionalización”. RIPS: Revista de investigaciones políticas y sociológicas, Vol. 11, Nº. 3, 2012.

Rius‐Ulldemolins, J. y M. M. Zamorano (2016): "El sistema de la política cultural del Estado de las autonomías: entre la articulación, la concurrencia y el clientelismo"", en J. Rius‐Ulldemolins y J. A. Rubio Arostegui, eds., Treinta años de políticas culturales en España. Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales, València, Publicacions de la Universitat de València, pp. 108‐123.

Versiķ en línia (2016)  Enllaç

Rius‐Ulldemollins, J. y M. M. Zamorano (2014): "¿Es España un estado casi‐federal en política cultural? Articulación y conflicto entre la política cultural de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña", Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 19, pp. 274‐309.